Day: กุมภาพันธ์ 12, 2024

ประชุมพนักงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายชัยวัฒน์ พุ่มพวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก ได้ประชุมพนักงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 เกี่ยวกับการปฏิบัติงานราชการชอง อบต.ท่าสัก และการกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องการรักษาวินัย และการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ให้ถือปฏิบัติมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ